Sat. Jun 25th, 2022

ปัตตานี

จากกรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนพร้อมอาวุธได้ทำการปล้นรถเก็บขยะของ อบต.ลางาอ.มายอ จ.ปัตตานี แล้วใช้เชือกมัดพนักงานทั้ง 4 คนก่อนที่จะนำรถไปทำการซุกระเบิดน้ำหนักประมาณ... Read More